20 Σεπτεμβρίου 2010: Η Ομάδα Ανάπτυξης PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group) ανακοινώνει την έκδοση 9.0,
την πιο πρόσφατη έκδοση της πρωτοπόρου ανοιχτού κώδικα σχεσιακής
βάσης δεδομένων. Σε αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται βελτιώσεις και προσθήκες σε ασφάλεια, υποστήριξη εφαρμογών, monitoring, επιδόσεων και
υποστήριξη αποθήκευσης ειδικής μορφής δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι νέες προσθήκες που υποστηρίζουν λειτουργίες replication και hot standby,
επιταχύνοντας την αποδοχή της PostgeSQL σε περιβάλλοντα Cloud και scalable εφαρμογών.