Η PostgreSQL είναι συνεπής με τις προδιαγραφές . Η υλοποίησή της ειναι απολύτως σύμφωνη με τις προδιαγραφές ANSI-SQL 92/99. Εχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για subqueries (συμπεριλαμβανομένων subselects μέσα απο το FROM), read-committed και serializable transaction isolation levels. H PostgreSQL αποτελεί ένα πλήρες σχεσιακό σύστημα που υποστηρίζει πολλαπλά σχήματα ανάdatabase, o κατάλογος (πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, στήλες, views, …) είναι διαθέσιμος διαμέσου του Information Schema όπως ορίζεται στο SQL standard.

Στα Data integrity χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται: primary keys, foreign keys με υποστήριξη restricting και cascading updates/deletes, check constraints, unique constraints, και not null constraints.

Η PostgreSQL εχει αρκετά προηγμένα χαρακτηριστικά όπως: auto-increment columns μέσω sequences, LIMIT/OFFSET που επιτρέπουν την επιστροφή partial result sets. Οσον αφορά τα indexes υποστηρίζει compound, unique, partial, και functional indexes τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε απο τους B-tree, R-tree, hash, ή GiST αλγόριθμους.

GiST (Generalized Search Tree) indexing αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα το οποίο συνδυάζει ένα μεγάλο εύρος από διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και αναζήτησης όπως B-tree, B+-tree, R-tree, partial sum trees, ranked B+-trees και αρκετούς ακόμα. Επίσης διαθέτει interface το οποίο επιτρέπει τόσο την δημιουργία custom data types όσο και επεκτάσιμους τρόπους ερωτήσεων (query) για την αναζήτηση τους. το GiST προσφέρει την ευελιξία στον προσδιορισμό του τι και με πιο τροπο να το αποθηκεύσεις, και την δυνατότητα να ορίσεις νέους τρόπους αναζήτησης.

Πάνω στο GiST και την postgreSQL έχουν θεμελιωθεί πολλά projects όπως ταOpenFTS και PostGIS. Το OpenFTS (Open Source Full Text Search engine) παρέχει online indexing και relevance ranking για αναζήτηση. Το PostGIS αποτελεί ένα project το οποίο προσθέτει υποστήριξη για geographic objects στην PostgreSQL, επιτρέποντας την χρήση της σαν spatial database για geographic information systems (GIS), περίπου όπως τα ESRI’s SDE ή τα Oracle’s Spatial extension.

Αλλα προηγμένα χαρακτηριστικά της PostgreSQL είναι: table inheritance, rules systems και database events. Το Table inheritance (κληρονομικότητα πινάκων) πρόσθετη μια αντικειμενοστραφής διάσταση στην δημιουργία πινάκων, επιτρέποντας στους σχεδιαστές database να δημιουργούν νέους πίνακες από άλλους πίνακες χρησιμοποιώντας τους ως βάση. Ακόμα καλύτερα Η PostgreSQL υποστηρίζει και μόνη και πολλαπλή κληρονομικότητα με τον δικό της τρόπο.

Το rules system, επίσης καλείται the query rewrite system, επιτρέπει στον σχεδιαστή βάσεων να δημιουργήσει κανόνες που ορίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες για έναν πίνακα ή view, και να μετατρέπει δυναμικά την ώρα που εκτελούνται λειτουργίες σε άλλες εναλλακτικές.

Το events system αποτελεί ένα interprocess communication system στο οποίο μηνύματα και events μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ πελατών (clients) χρησιμοποιώντας τις LISTEN και NOTIFY εντολές, επιτρέποντας από την απλή peer to peer επικοινωνία ως ένα εξελιγμένο συντονισμό βασισμένο σε database events. Εφόσον τα notifications μπορεί να προέρχονται απο triggers και stored procedures, PostgreSQL clients μπορούν να επιβλέπουν λειτουργίες όπως: updates, inserts ή deletes πινάκων όταν αυτά γίνονται.